جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
داکت اینورتر سری S با ظرفیت 24000-CAC Duct S
  ظرفیت 24000 ابعاد پنل داخلی 850x250x700mm ابعاد پنل خارجی 880x798x310mm وزن پنل داخلی 25kg وزن پنل خارجی 62kg سایز لوله گاز 12.7mm سایز لوله مایع 6.35mm نوع برق مصرفی 1 فاز بازه دمای کارکرد سرمایش 24 تا -5 درجه بازه دمای کارکرد گرمایش 21 تا 54 درجه مبرد R410  
داکت اینورتر سری S با ظرفیت 18000-CAC Duct S
داکت اسپیلت 18000 سامسونگ ظرفیت 18000 ابعاد پنل داخلی 850x250x700mm ابعاد پنل خارجی 880x638x310mm وزن پنل داخلی 25kg وزن پنل خارجی 48kg سایز لوله گاز 12.7mm سایز لوله مایع 6.35mm نوع برق مصرفی 1 فاز بازه دمای کارکرد سرمایش 24 تا -5 درجه بازه دمای کارکرد گرمایش 21 تا 54 درجه مبرد R410  
داکت اینورتر سری S با ظرفیت 36000-CAC Duct S
  ظرفیت 36000 ابعاد پنل داخلی 1200x250x700mm ابعاد پنل خارجی 880x931x320mm وزن پنل داخلی 32.5kg وزن پنل خارجی 85kg سایز لوله گاز 15.88mm سایز لوله مایع 9.52mm نوع برق مصرفی 1 فاز، 3 فاز بازه دمای کارکرد سرمایش 24 تا -5 درجه بازه دمای کارکرد گرمایش 21 تا 54 درجه مبرد R410  
داکت اینورتر سری S با ظرفیت 42000-CAC Duct S
ظرفیت 48000 ابعاد پنل داخلی 1300x300x700mm ابعاد پنل خارجی   وزن پنل داخلی   وزن پنل خارجی   سایز لوله گاز 19.05mm سایز لوله مایع 9.52mm نوع برق مصرفی 3 فاز بازه دمای کارکرد سرمایش 24 تا -5 درجه بازه دمای کارکرد گرمایش 21 تا 54 درجه مبرد R410  
داکت اینورتر سری S با ظرفیت 48000-CAC Duct S
ظرفیت 48000 ابعاد پنل داخلی 1300x300x700mm ابعاد پنل خارجی 932x1,162x375mm وزن پنل داخلی 39kg وزن پنل خارجی 104kg سایز لوله گاز 19.05mm سایز لوله مایع 9.52mm نوع برق مصرفی 3 فاز بازه دمای کارکرد سرمایش 24 تا -5 درجه بازه دمای کارکرد گرمایش 21 تا 54 درجه مبرد R410  
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 18000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 18000 ابعـاد پانل داخلی WxHxD : 900x260x480 mm ابعاد پـانل خارجی WxHxD : 790x548x285 mm وزن پانـل داخـلی: 29.5kg وزن پانل خـارجی: 38.5kg سایز لولـه گاز: 12.7mm سایز لـوله مـایع: 6.35mm نوع مـصرف بـرق: 1Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کارکرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مــبـرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 24000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 24000 ابعـاد پانل داخـلی WxHxD : 1,150x260x480 mm ابعاد پـانل خـارجی WxHxD : 880x798x310 mm وزن پانـل داخلی: 33kg وزن پانـل خارجی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سایز لولـه مایع: 6.35mm نــوع مصرف برق: 1Phase محدوده دمای کــارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه مـحدوده دمای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مـبرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 30000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 30000 ابعاد پـانل داخلی WxHxD : 1,150x320x480 mm ابعاد پانل خارجـی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پـانـل داخلی: 39kg وزن پانل خـارجـی: 72kg سایز لـوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصـرف برق: 1Phase محدوده دمای کــارکرد سـرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کارکـرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 36000-MSP Duct Inverter
ظرفیت36000 ابعاد پانل داخــلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانـل خارجی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پانــل داخلی: 55kg وزن پانـل خـارجی: 72kg ســایز لوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصرف بـرق: 1Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مبـــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 36000-MSP Duct Inverter
ظرفیت36000 ابعاد پانل داخــلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانـل خارجی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پانــل داخلی: 55kg وزن پانـل خـارجی: 72kg ســایز لوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصرف بـرق: 3Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مبـــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 42000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 42000 ابعـاد پـانل داخلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعـاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پانــل داخـلی: 98kg وزن پانل خارجــی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سـایز لولـه مایع: 9.52mm نوع مـصـرف برق: 1Phase محدوده دمای کارکرد ســرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمــای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 42000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 42000 ابعـاد پـانل داخلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعـاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پانــل داخـلی: 98kg وزن پانل خارجــی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سـایز لولـه مایع: 9.52mm نوع مـصـرف برق: 3Phase محدوده دمای کارکرد ســرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمــای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 48000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 48000 ابعاد پانل داخلـی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پــانل داخلی: 55kg وزن پانل خــارجی: 98kg ســایز لوله گــاز: 15.88mm ســایز لوله مایع: 9.52mm نوع مصرف بـرق: 3Phase محـدوده دمـای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کــارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مــبرد: R410A