مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده

داکت سرد و گرم اینورتر سری MSP

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 18000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 18000 ابعـاد پانل داخلی WxHxD : 900x260x480 mm ابعاد پـانل خارجی WxHxD : 790x548x285 mm وزن پانـل داخـلی: 29.5kg وزن پانل خـارجی: 38.5kg سایز لولـه گاز: 12.7mm سایز لـوله مـایع: 6.35mm نوع مـصرف بـرق: 1Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کارکرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مــبـرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 24000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 24000 ابعـاد پانل داخـلی WxHxD : 1,150x260x480 mm ابعاد پـانل خـارجی WxHxD : 880x798x310 mm وزن پانـل داخلی: 33kg وزن پانـل خارجی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سایز لولـه مایع: 6.35mm نــوع مصرف برق: 1Phase محدوده دمای کــارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه مـحدوده دمای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مـبرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 30000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 30000 ابعاد پـانل داخلی WxHxD : 1,150x320x480 mm ابعاد پانل خارجـی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پـانـل داخلی: 39kg وزن پانل خـارجـی: 72kg سایز لـوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصـرف برق: 1Phase محدوده دمای کــارکرد سـرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کارکـرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 36000-MSP Duct Inverter
ظرفیت36000 ابعاد پانل داخــلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانـل خارجی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پانــل داخلی: 55kg وزن پانـل خـارجی: 72kg ســایز لوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصرف بـرق: 1Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مبـــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 36000-MSP Duct Inverter
ظرفیت36000 ابعاد پانل داخــلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانـل خارجی WxHxD : 940x998x330 mm وزن پانــل داخلی: 55kg وزن پانـل خـارجی: 72kg ســایز لوله گاز: 15.88mm سایز لوله مایع: 9.52mm نوع مــصرف بـرق: 3Phase مـحدوده دمای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش: 20- تا24 درجه مبـــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 42000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 42000 ابعـاد پـانل داخلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعـاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پانــل داخـلی: 98kg وزن پانل خارجــی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سـایز لولـه مایع: 9.52mm نوع مـصـرف برق: 1Phase محدوده دمای کارکرد ســرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمــای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 42000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 42000 ابعـاد پـانل داخلی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعـاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پانــل داخـلی: 98kg وزن پانل خارجــی: 55kg سایز لوله گـاز: 15.88mm سـایز لولـه مایع: 9.52mm نوع مـصـرف برق: 3Phase محدوده دمای کارکرد ســرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمــای کارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مبــرد: R410A
داکت اسپلیت سری MSP اینورتر 48000-MSP Duct Inverter
ظرفیت 48000 ابعاد پانل داخلـی WxHxD : 1,200x360x650 mm ابعاد پانل خـارجی WxHxD : 940x1,210x330 mm وزن پــانل داخلی: 55kg وزن پانل خــارجی: 98kg ســایز لوله گــاز: 15.88mm ســایز لوله مایع: 9.52mm نوع مصرف بـرق: 3Phase محـدوده دمـای کارکرد سرمایش: 15- تا50 درجه محدوده دمای کــارکرد گرمایش: 20- تا24 درجه مــبرد: R410A